מילון מונחים

אגרה המשולמת ע"י משחרר המטען בגין ניטול המטען מהמסוף לכלי הרכב החונה סמוך לו או לידי הלקוח.
התשלום נקבע על-בסיס משקל המטען ומספר יחידות האריזה.
עבור אחסנת המטען במסוף היבוא ישלם הלקוח סכום הנקבע על פי מספר ימי האחסנה,ערך המטען(במקרים בהם אוחסן בכספת) וסוג המחסן בו שהה(מחסן שמור,קירור,ראדיואקטיבי וכו').
פעולה הנעשית בדרך כלל על ידי משלחים ומטרתה לרכז מספר מטענים למטען כולל אחד.
כל אמצעי - כמו פאלט (Pallet),איגלו,קונטיינר וכו' - שעליו ניבנו מטענים והועמסו על המטוס לקראת הטיסה.אצמעי ההיטס שייך בדר"כ לחברות התעופה.
מאגדים ומשלחים מספר שטרי מטען של לקוחותיהם תחת שטר מטען מסטר אחד.
(Break Bulk Agent-BBA) מפצל מטען מאוגד למטענים נפרדים לכל לקוח.
מטען חסר: משגור שמספר החבילות שהתקבלו קטן ממספר החבילות המוצהר,או משגור שהוצהר ע"י חברת התעופה ולא נתקבל כלל.
מטען יתיר:משגור שאינו מפורט במצהר ונתקבל פיסית במסוף.
מטען עודף:משגור שכמות החבילות שנתקבלו בו גבוהה מהכמות המוצהרת לגבי אותו משגור.
מטען ניזוק:מטען שאריזתו או תכולתו או שתיהן יחד פגועות,או שקיים חשש לנזק המתעורר עם קליטת המשגור.
סחורות מתכלות המאוחסנות במחסני קרור.
(קרור רגיל או קרור מיוחד).
סה"כ החבילות המאוגדות תחת שטר מטען ברמה הנמוכה ביותר:
ש"מ פנימי,ש"מ ישיר או ש"מ מסטר כאשר אין
פירוט הפנימיים.
כלי קיבול לאריזת טובין לשם הובלה.
מקבל נתוני קליטת מטען אוירי ומעביר לממן היתרי שחרור.
Freight manifest
מסמך המפרט את נתוני הטיסה ואת המטענים בטיסה הכוללים מספר שטרי מטען.
לוח עץ שעליו מניחים מטען,בדרך כלל בקרטונים,המחוזק על ידי פסי ברזל או על ידי עטיפות פלסטיק.
נזקים לסחורה,לבני אדם או לרכוש.
(Cargo Agentforwarder)
יחיד או תאגיד המסדיר את משלוח הטובין ופעולות אחרות הקשורות למשלח טובין בסחר בינלאומי.
מייצגים יבואנים(ויצואנים)ומשחררים עבורם מטעני-יבוא.
למרבית עמילי המכס יש הסדרי תשלום מוסדרים בממן.
(Customs agent)
טופס מרכזי במערכת היבוא,המונפק ע"י ממן מייד עם קליטת המטען במסוף ומועבר לחברת התעופה.
לאחר שהטופס עבר שרשרת אישורים לשחרור המטען(חברת תעופה,B.B.A,עמיל מכס,מכס),יימסר המטען ללקוח.
משלוח-מאוגד,המורכב ממטענים של יצואנים שונים.
הקונסולידציה רשומה על שטר מטען אחד של חברת התעופה,כאשר המטענים הבודדים מזוהים - בנוסף לשטר מטען פנימי של המאגד.
רשימת מטענים אלה מוגדרת בממן כ"פירוט".
פירוק מטען מאוגד למשלוחים נפרדים יבוצע מייד בקליטה רק אם הגיע לממן תת-מצהר רלבנטי לטיסה.
במקרים בהם אין לממן נתונים על שטרי המטען הפנימיים,תבוצע קליטה ברמת שטר מטען מסטר והפיצול יבוצע בשלב מאוחר יותר.
מסמך מכס,בו כלולים פרטים על תשלומים למכס בגין יבוא המטען.
חותמת היתר לשחרור של המכס על טופס זה והבאים אחריו בהקשריהם מהווים,מבחינת ממן,אסמכתא לשחרור.
מרבית התרות המכס מגיעות היום לממן בתקשורת ישירה.
Transshipment
הובלת מטען מנמל אחד למשנהו על ידי פריקה וטעינה נוספת בנמל ביניים.
שטר מטען הינו מסמך,המייצג הסכם בין בעל-טובין לבין המוביל האווירי בגין העברת הטובין לאחסנת מוצרים וחומרי גלם.
מספר שטר מטען מזהה את המטען במחזור החיים שלו והינו מקובל על הגורמים הקשורים בתהליך שיגור וקליטת המטען
מסמך המוצא על ידי או בשם מוביל אווירי המשמש ראייה להסכם הובלה.
מונפק על ידי חברת התעופה או נציגה הבלעדי,ישירות ליצואן.
מונפק על ידי מאגד מטעם חברת התעופה.
שטר מטען זה מכיל אחד יותר שטרי מטען פנימיים.
מונפק על ידי מאגד.
Lable
חלק מן האריזה או דבר המוצמד לאריזת המוצר עצמו ומפרט את המוצר ותכולתו.